STT

NHÀ MÀNG SỐ

Ngày bắt đầu thu hoạch (Date start harversting)

Ngày thu hoạch hết nhà (Date finish harversting)

Số lượng dưa Eden Sweet (Quả)

Số lượng dưa Eden Emerald

(Quả)

 

 

1

GREENHOUSE 1

 

 

 

 

 

 

2

GREENHOUSE 2

 

 

 

 

 

 

3

GREENHOUSE 3

 

 

 

 

 

 

4

GREENHOUSE 4

01/05/2020

10/05/2020

650

650

 

 

5

GREENHOUSE 5

11/05/2020

20/05/2020

650

650

 

 

6

GREENHOUSE 6

21/05/2020

30/05/2020

650

650

 

 

7

GREENHOUSE 7

 

 

 

 

 

 

8

GREENHOUSE 8

 

 

 

 

 

 

9

GRENHOUSE 9

 

 

 

 

 

 

10

GREENHOUSE 10